مولاژ اینتوباسیون بزرگسال

رسانه جدید
این مولاژ جهت آموزش صحیح  لوله گذاری استفاده می شود.

مولاژ نیم تنه CPR بزرگسال با کنسول باکس الکترونیک

رسانه جدید

1- انجام CPR 

2-انجام مانورHead title و chin lift جهت باز کردن راه هوایی هنگام ونتیلاسیون

3- قابلیت اتصال به یک کنسول باکس الکترونیکی را دارد که میتواندصحت عملیات احیاء (جای دست،فشار کافی بر روی قفسه سینه و حجم کافی هوای داخل ریه)را به وسیله چراغ های تعبیه شده نمایش دهد.

مولاژ چوکینگ

رسانه جدید
این مولاژ جهت  آموزش خارج کردن جسم خارجی استفاده می شود.

مولاژ ALS بزرگسال با Heart sim

رسانه جدید

مولاژ تمام تنه پرستاری بزرگسال

رسانه جدید

بانداژ انگشتان دست وپا 

آموزش تعویض لباس بیمار

شستشوی چشم 

لاواژ و گاواژ 

آموزش انما

سایت تزریق IM روی بازو، ران وباتکس

مراقبتهای استومی (ایلئوستومی وکلوستومی)

مدل آموزش پاپ اسمیر 

دادن پوزیشن های مختلف به بیمار

مراقبتهای تراکستومی 

آموزش سونداژ(زن،مرد)

مولاژ مدیریت راه هوایی

رسانه جدید

مولاژ آموزش چست تیوپ گذاری

رسانه جدید