مولاژ اینتوباسیون نوزاد

رسانه جدید
این مدل جهت آموزش لوله گذاری داخل نای نوزادان استفاده می شود.

مولاژ نیم تنه BLS اطفال

رسانه جدید

مولاژ تمام تنه CPR نوزاد با کنسول باکس الکترونیکی

رسانه جدید

این مولاژ جهت آموزش صحیح مراحل احیاء مناسب می باشد.

آناتومی صحیح بدن نوزاد را داراست.

یک کنسول باکس الکترونیکی دارد که قابل اتصال به مولاژ است و صحت عملیات احیاء، جای صحیح دست،فشار کافی بر روی قفسه سینه، حجم کافی هوا،را به وسیله چراغ های تعبیه شده نمایش می دهد. 

مولاژ تمام تنه احیای قلبی ریوی نوزاد

رسانه جدید