کارشناسان مرکز

خانم سوزان احمدی

کارشناس پرستاری

 

 

 آقای سلمان آقاجانی

کاردان امور اداری

 

خانم حدیث جلیلیان

کارشناس IT