ریاست مرکز

دکترپگاه پروین زاد

 رشته تحصیلی :دکتری حرفه ای پزشکی

PhD   آموزش پزشکی

مدرک تحصیلی :دکتری حرفه ای

ایمیل :p.parvinzad@yahoo.com