برگزاری کارگاه پونکسیون لومبار

رسانه جدید
این کارگاه که در تاریخ 1401/3/2 که با حضور 13 نفر از کارآموزان گروه عفونی که توسط جناب آقای دکتر فیض اله منصوری متخصص عفونی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه سونداژ زنان و مردان و معاینه پروستات

رسانه جدید
کارگاه سونداژ زنان و مردان و معاینه پروستات که در تاریخ 1400/8/12 با حضور 12 نفر از کارآموزان گروه ارولوژی توسط جناب آقای دکتر حسین عبدی فوق پیوند کلیه در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه پانسمان صحیح -انجام سوچور

رسانه جدید
کارگاه پانسمان صحیح -انجام سوچور در تاریخ 1400/7/24 با حضور 21 نفر از کارآموزان گروه جراحی عمومی توسط جناب آقای دکتر علی ویسی متخصص جراحی عمومی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه CPR اطفال

رسانه جدید
کارگاه CPR اطفال در تاریخ 1400/7/17 با حضور 24 نفر از کارآموزان گروه اطفال توسط جناب آقای دکتر پوریا مرادی فوق تخصص اطفال در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه CPR بزرگسال

رسانه جدید
کارگاه CPR بزرگسال  در تاریخ 1400/6/13 با حضور 36 نفر از کارورزان و کارآموزان گروه داخلی توسط جناب آقای دکتر برضا رضایی متخصص طب اورژانس در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه CPR اطفال

رسانه جدید
کارگاه CPR اطفال در تاریخ 1400/6/7 با حضور 20 نفر از کارورزان گروه اطفال توسط جناب آقای دکتر داریوشی فوق تخصص قلب کودکان در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه سمع صداهای قلبی

رسانه جدید
کارگاه سمع صداهای قلبی در تاریخ 1400/5/19 با حضور 28 نفر از کارآموزان گروه قلب توسط سرکار خانم دکتر زینب سوهانی متخصص قلب و عروق در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه معاینه پروستات ،سونداژ زنان و مردان

رسانه جدید
کارگاه معاینه پروستات ،سونداژ زنان و مردان در تاریخ 1400/5/31 با حضور 6 نفر از کارآموزان گروه ارولوژی توسط جناب آقای دکتر حارس رضایی متخصص ارولوژی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه CPR بزرگسال

رسانه جدید
کارگاه CPR بزرگسال  در تاریخ 1400/5/3 با حضور 23 نفر از کارورزان گروه داخلی توسط جناب آقای دکتر رضا فرهمن متخصص طب اورژانس در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه NGT. IVLine .BLS

رسانه جدید
کارگاه    NGT. IVLine .BLS در تاریخ 1400/2/25 با حضور 12 نفر از کار آموزان گروه طب اورژانس توسط جناب آقای دکتر محمدرضا رضایی متخصص طب اورژانس در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه CPR اطفال

رسانه جدید
کارگاه CPR اطفال در تاریخ 1400/2/28 با حضور 14 نفر از کارآموزان گروه اطفال توسط جناب آقای دکتر پوریا مرادی فوق تخصص اطفال در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

کارگاه CPR نوزادان

رسانه جدید
کارگاه CPR نوزادان در تاریخ1400/3/2 با حضور 14 نفر از کارآموزان گروه اطفال توسط سرکار خانم دکتر هما بابایی فوق تخصص نوزادان در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.