درباره آزمون

در چهل وششمین نشست شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تاریخ 90/8/14 موضوع برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی مطرح شد و اجرای  آن به پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) و پس از تحقق زمینه های اجرایی لازم موکول شد.هم چنین براساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ،داوطلبان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در سال 1395 که از بهمن 1394 و بعد از آن فارغ التحصیل می شوند،بایستی علاوه بر سایر ضوابط ومدارک لازم ،گواهی موفقیت در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره را نیز ارائه نمایند.

این آزمون برای سنجش صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی استفاده می شود وبه صورت ایستگاهی می باشد که در آن دانشجویان ازیک ایستگاه به ایستگاه دیگر حرکت می کنند. در هر ایستگاه سناریو مشخص شده ای در اختیار دانشجو قرارداده می شود و مهارتهای عملی وی بوسیله چک لیست های موجود توسط ممتحنین ارزیابی می شود.تعداد ایستگاهها بر حسب تعداد دانشجویان و اهداف مورد ارزیابی، توسط مناطق آمایشی انتخاب می شود وچینش لازم صورت می گیرد.به طور معمول سه نوع ایستگاه وجود دارد:ایستگاه عملی،ایستگاه سوال جهت بررسی قضاوت بالینی وایستگاه استراحت .