برگزاری سی و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

برگزاری سی و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنج شنبه 8 مهر 1400 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.این آزمون 15 ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت ) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد .12 آزمونگر و 8 نیروی اجرایی  و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند در پایان این آزمون ،داوطلبان فرم مخصوص ارزشیابی (پرسشنامه) آزمون را تکمیل کردند.

ایستگاه آزمون :

پزشکی اجتماعی ،ارولوژی،زنان،عفونی،  نورولوژی ،جراحی عمومی،داخلی ،چشم ،اطفال ،طب اورژانس،قلب،

برگزاری سی وسومین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

برگزاری سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنج شنبه14 مرداد 1400 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.این آزمون 15 ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت ) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد .12 آزمونگر و 2 بیمار نما و 8 نیروی اجرایی  و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند در پایان این آزمون ،داوطلبان فرم مخصوص ارزشیابی (پرسشنامه) آزمون را تکمیل کردند.

ایستگاه آزمون :

ارتوپدی،پاتولوژی،زنان،پزشکی اجتماعی،پوستفجراحی عمومی،داخلی ،چشم ،رادیولوژی،طب اورژانس،قلب،ENT

برگزاری سی و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

برگزاری سی ویکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنج شنبه6خرداد 1400 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.این آزمون 15 ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت ) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد .12 آزمونگر و 4 بیمار نما و 9 نیروی اجرایی  و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند در پایان این آزمون ،داوطلبان فرم مخصوص ارزشیابی (پرسشنامه) آزمون را تکمیل کردند.

ایستگاه آزمون :

ارتوپدی،ارولوژی،چشم،اطفال ،پوست،جراحی ،پاتولوژی،داخلی ،رادیولوژی ،طب اورژانس ،عفونی ،قلب