برگزاری چهل و دومین آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

 چهل و دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی  روز پنجشنبه مورخ 27 مرداد 1401در مرکز مهارت های بالینی برگزار شد. این آزمون 15ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت) داشت که در 3 راند و با حضور 45دانشجو اجرا شد. 

12 آزمونگر و 10 نیروی اجرایی و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند. در پایان این آزمون، داوطلبان فرم پرسشنامه آزمون را تکمیل کردند.

این آزمون شامل 12 ایستگاه‌ به شرح زیر بود:

پزشکی اجتماعی،کودکان، روانپزشکی، داخلی، طب اورژانس، ENT،جراحی، ،رادیولوژی،قلب ،ارتوپدی
پاتولوژی،ارولوژی

برگزاری چهل و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

 چهل و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی  روز پنجشنبه مورخ 16 تیر 1401در مرکز مهارت های بالینی برگزار شد. این آزمون 15ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت) داشت که در 3 راند و با حضور 43دانشجو اجرا شد. 

12 آزمونگر و 10 نیروی اجرایی و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند. در پایان این آزمون، داوطلبان فرم پرسشنامه آزمون را تکمیل کردند.

این آزمون شامل 12 ایستگاه‌ به شرح زیر بود:

پزشکی اجتماعی،کودکان، روانپزشکی، داخلی،اورژانس، چشم ،جراحی، ،رادیولوژی،قلب ،نورولوژی
پوست ،ارولوژی

برگزاری سی و نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

سی ونهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی  روز پنجشنبه مورخ 22 اردیبهشت 1401در مرکز مهارت های بالینی برگزار شد. این آزمون 15ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت) داشت که در 3 راند و با حضور 45دانشجو اجرا شد. 

12 آزمونگر و 10 نیروی اجرایی و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند. در پایان این آزمون، داوطلبان فرم پرسشنامه آزمون را تکمیل کردند.

این آزمون شامل 12 ایستگاه‌ به شرح زیر بود:

پزشکی اجتماعی،کودکان، روانپزشکی، داخلی،اورژانس، چشم ،جراحی، زنان،عفونی ،ent،ارتوپدی و
پوست

برگزاری سی و هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

سی وهشتمین  دوره آزمون صلاحیت بالینی  روز پنجشنبه مورخ 28 بهمن  1400در مرکز مهارت های بالینی برگزار شد. این آزمون 15ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد. 

12 آزمونگر و 10 نیروی اجرایی و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند. در پایان این آزمون، داوطلبان فرم پرسشنامه آزمون را تکمیل کردند.

این آزمون شامل 12 ایستگاه‌ به شرح زیر بود:

پزشکی اجتماعی،کودکان، روانپزشکی، داخلی،اورژانس، قلب ،جراحی، زنان،نورولوژی ،ent،ارتوپدی و
اورولوژی

برگزاری سی و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

برگزاری سی و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنج شنبه 8 مهر 1400 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.این آزمون 15 ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت ) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد .12 آزمونگر و 8 نیروی اجرایی  و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند در پایان این آزمون ،داوطلبان فرم مخصوص ارزشیابی (پرسشنامه) آزمون را تکمیل کردند.

ایستگاه آزمون :

پزشکی اجتماعی ،ارولوژی،زنان،عفونی،  نورولوژی ،جراحی عمومی،داخلی ،چشم ،اطفال ،طب اورژانس،قلب،

برگزاری سی وسومین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

برگزاری سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنج شنبه14 مرداد 1400 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.این آزمون 15 ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت ) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد .12 آزمونگر و 2 بیمار نما و 8 نیروی اجرایی  و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند در پایان این آزمون ،داوطلبان فرم مخصوص ارزشیابی (پرسشنامه) آزمون را تکمیل کردند.

ایستگاه آزمون :

ارتوپدی،پاتولوژی،زنان،پزشکی اجتماعی،پوستفجراحی عمومی،داخلی ،چشم ،رادیولوژی،طب اورژانس،قلب،ENT

برگزاری سی و یکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

رسانه جدید

برگزاری سی ویکمین دوره آزمون صلاحیت بالینی روز پنج شنبه6خرداد 1400 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.این آزمون 15 ایستگاه (12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت ) داشت که در 2 راند و با حضور 30 دانشجو اجرا شد .12 آزمونگر و 4 بیمار نما و 9 نیروی اجرایی  و حراست به برگزاری این آزمون کمک کردند در پایان این آزمون ،داوطلبان فرم مخصوص ارزشیابی (پرسشنامه) آزمون را تکمیل کردند.

ایستگاه آزمون :

ارتوپدی،ارولوژی،چشم،اطفال ،پوست،جراحی ،پاتولوژی،داخلی ،رادیولوژی ،طب اورژانس ،عفونی ،قلب