برگزاری آزمون OSCE کارآموزان اطفال

رسانه جدید
برگزاری OSCE کارآموزان اطفال در تاریخ 1400/11/11 با حضور 40 نفر از کارآموزان گروه اطفال و توسط جناب آقای دکتر محمدرضا توحیدی فوق نفرولوژی در دو راند به صورت سیستمی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

برگزاری osce کار آموزان اطفال

رسانه جدید
برگزاری OSCE کارآموزان اطفال در تاریخ 1400/9/29 با حضور 60 نفر از کارآموزان گروه اطفال و توسط جناب آقای دکتر محمدرضا توحیدی فوق نفرولوژی در دو راند به صورت سیستمی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

برگزاری OSCE کارآموزان اطفال

رسانه جدید
برگزاری OSCE کارآموزان اطفال در تاریخ 1400/6/17 با حضور 58 نفر از کارآموزان گروه اطفال و توسط جناب آقای دکتر محمدرضا توحیدی فوق نفرولوژی در دو راند به صورت سیستمی در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

برگزاریOSCE کارآموزان اطفال

رسانه جدید
OSCE  کارآموزان اطفال در تاریخ 1400/3/19 با حضور 40 نفر از کارآموزان گروه اطفال توسط جناب آقای دکتر توحیدی فوق تخصص نفرولوژی به صورت سیستمی  در دو راند در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.