برگزاری osce کارورزان اطفال

رسانه جدید
OSCE کارورزان اطفال در تاریخ 1401/4/12 با حضور 53 نفر از کارورزان گروه اطفال از ساعت 8:30صبح لغایت 9:30 توسط جناب آقای دکتر جبار علی صفایی فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان به صورت سیستمی  در  دو راند و چهار لاین در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد

برگزاری OSCE اطفال

رسانه جدید
برگزاری OSCE اطفال در تاریخ 1400/7/12 با حضور 38 نفر از کارورزان گروه اطفال از ساعت 8:30 الی 9:30  بطور همزمان در دو لاین به صورت سیستمی  توسط جناب آقای دکتر صدیقی متخصص اطفال در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

برگزاری OSCE کارورزان اطفال

رسانه جدید
 OSCE کارورزان اطفال در تاریخ 1400/4/14 با حضور 30 نفر از کارورزان گروه اطفال از ساعت 8:30صبح لغایت 10:00 توسط جناب آقای دکتر جبار علی صفایی فوق تخصص اطفال به صورت سیستمی  در یک  راند در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد