برگزاری آزمون osce ,pmp گروه ارولوژی

رسانه جدید

آزمون  pmp که در تاریخ 1400/9/23 از ساعت 8:30 لغایت 9:00ظهر با حضور 12 نفر از دستیاران و 4 نفر از اعضای محترم هیأت علمی  و همچنین آزمون osce  از ساعت 9:00 لغایت 11:30 که دارای 7 ایستگاه فعال بود  در دو راند به صورت چرخشی  و با حضور 4 نفر از اعضا ی محترم هیأت علمی گروه ارولوژی  بعنوان آزمونگر، در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

اساتید :

جناب آقایان دکتر حسین عبدی ،دکتر کاوه فتاحی ،دکتر حارس رضایی و خانم دکتر زهره برتنی

برگزاری OSCE ارولوژی

رسانه جدید

OSCE  دستیاران  ارولوژی که در تاریخ 1400/2/9 در ساعت 9:00 لغایت 11:00 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد. این آزمون 7 ایستگاه فعال که برای 10 دستیار برگزار گردید و 5 نفر از اساتید محترم گروه ارولوژی بعنوان آزمونگر حضور داشتند.

اساتید: آقایان دکتر حسین عبدی، دکتر فرج اله پرهوده ،دکتر کاوه کاسب ،دکتر حارس رضایی و خانم دکتر زهره برتنی

برگزاری OSCE نورولوژی

OSCE   دستیاران نورولوژی در تاریخ 1400/2/28 در ساعت 9:30 لغایت 12:00 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید.این آزمون که به صورت سیستمی برای 20 نفر  دستیار برگزار گردید و 2 نفر از اساتید محترم گروه نورولوژی  بعنوان آزمونگر حضور داشتند.و هم چنین آزمون PMP  برای  دستیاران گروه نورولوژی قبل از برگزاری آزمون OSCE  نیز  برگزار شد.