برگزاری آزمون OSCE دستیاران اطفال

رسانه جدید

این آزمون که در تاریخ 1401/2/6  از ساعت 10:00لغایت 11:00 که در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد. این آزمون به صورت سیستمی  برای 15دستیار و با حضور 1نفر از اساتید محترم هیأت  علمی گروه اطفال بعنوان آزمونگر حضور داشتند.
استاد:

جناب آقای دکتر رضا حبیبی

برگزاری آزمون OSCE نورولوژی

رسانه جدید

آزمون  pmp که در تاریخ 1400/12/15 از ساعت 8:15 لغایت 8:30 با حضور 21 نفر از دستیاران و 2 نفر از اعضای محترم هیأت علمی  و همچنین آزمون osce  از ساعت 8:30 لغایت 10:00  این آزمون به صورت سیستمی  برای 21 دستیار و با حضور 2نفر از اساتید محترم هیأت  علمی گروه نورولوژی بعنوان آزمونگر حضور داشتند.در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

اساتید:

جناب آقایان دکترداریوش افشاری ،دکتر هادی قره باغیان

 

برگزاری آزمون OSCE نوروسرجری

رسانه جدید
این آزمون که در تاریخ 1400/12/5  از ساعت 9:00لغایت 11:00 که در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد. این آزمون 11 ایستگاه را برای 11 دستیار و با حضور 9نفر از اساتید محترم هیأت  علمی گروه نروسرجری بعنوان آزمونگر حضور داشتند.که به صورت چرخشی برگزار گردید.  

اساتید:

جناب آقایان دکترسید رضا باقری، دکتر فتاحیان ،دکتر بهرام مرادی ،دکتر سلیمانی ،دکتر محمدرضا اکرمی ،دکتر قارویی، دکتر علیمحمدی ،دکتر رستگار رحمانی وسرکار خانم دکتر ایران چنیده

برگزاری آزمون OSCE جراحی

رسانه جدید

این آزمون که در تاریخ 1400/11/12  از ساعت 8:30 لغایت 11:30 که در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد. این آزمون 6 ایستگاه را برای 15 دستیار و با حضور 6 نفر از اساتید محترم هیأت  علمی گروه جراحی بعنوان آزمونگر حضور داشتند.که به صورت چرخشی برگزار گردید.

ایستگاهها:

1-ترمیم کبد 2-ترمیم معده 3-لیگاتور عروقی4- تای کردن 5- فیس تو فیس 6- لاپاراسکوپی

اساتید:

جناب آقایان دکتر صبحیه ،دکتر  آرش آزادمهر،دکتر  محمد علی حسامی،دکتر بهنام مخصوصی ،دکتر بهنام دارابی ،دکتر علی ویسی  و دکتر اشکان شیرویی

برگزاری آزمون osce ,pmp گروه ارولوژی

رسانه جدید

آزمون  pmp که در تاریخ 1400/9/23 از ساعت 8:30 لغایت 9:00ظهر با حضور 12 نفر از دستیاران و 4 نفر از اعضای محترم هیأت علمی  و همچنین آزمون osce  از ساعت 9:00 لغایت 11:30 که دارای 7 ایستگاه فعال بود  در دو راند به صورت چرخشی  و با حضور 4 نفر از اعضا ی محترم هیأت علمی گروه ارولوژی  بعنوان آزمونگر، در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد.

اساتید :

جناب آقایان دکتر حسین عبدی ،دکتر کاوه فتاحی ،دکتر حارس رضایی و خانم دکتر زهره برتنی

برگزاری OSCE ارولوژی

رسانه جدید

OSCE  دستیاران  ارولوژی که در تاریخ 1400/2/9 در ساعت 9:00 لغایت 11:00 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار شد. این آزمون 7 ایستگاه فعال که برای 10 دستیار برگزار گردید و 5 نفر از اساتید محترم گروه ارولوژی بعنوان آزمونگر حضور داشتند.

اساتید: آقایان دکتر حسین عبدی، دکتر فرج اله پرهوده ،دکتر کاوه کاسب ،دکتر حارس رضایی و خانم دکتر زهره برتنی

برگزاری OSCE نورولوژی

OSCE   دستیاران نورولوژی در تاریخ 1400/2/28 در ساعت 9:30 لغایت 12:00 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید.این آزمون که به صورت سیستمی برای 20 نفر  دستیار برگزار گردید و 2 نفر از اساتید محترم گروه نورولوژی  بعنوان آزمونگر حضور داشتند.و هم چنین آزمون PMP  برای  دستیاران گروه نورولوژی قبل از برگزاری آزمون OSCE  نیز  برگزار شد.